top of page

Vi erbjuder coachning för större och mindre grupper. Vi erbjuder även individuell coachning för dig som aktivt önskar arbeta med ditt växande som människa. Vi har specialkompetens inom coachning av idrottslag och elitidrottare. 

Grupputveckling

En ledningsgrupp eller arbetsgrupp vägleds för att kommunicera bättre med varandra, skapa arbetsglädje och förstärka handlingskraften. Nyttjas era respektive styrkor optimalt? Är gruppen sammansatt på ett för verksamheten gynnsamt sätt?  Finns det anledning att föra en dialog om det som förefaller ”självklart” ? 

Temacoaching

Som organisation har ni identifierat områden/teman där ni önskar utvecklas och förbättra er och behöver coachning i riktning mot det önskade läget. Ett tema kan vara att prata med varandra istället för om varandra, ett annat att skapa delaktighet i verksamhetens förädlingsprocess och i de värdeskapande åtgärder ni vidtar för att möta kundernas varierande behov. 

Chefscoaching

Specialiserad på att ge coachning till dig med ledande befattning, som genom denna har stort inflytande över verksamheten. Som chefscoach är jag medveten om vilken press du som hög chef fortlöpande utsätts för genom de otaliga viktiga beslut du behöver fatta. Som ledare har du dessutom ofta en både ensam och utsatt position, du förväntas ha ”alla” svar. Medarbetare kommer till dig för ledning och det är inte alltid lätt för dig att få tillgång till en sympatisk och kunnig person att prata med om den press och de svårigheter ditt arbete medför.

 

Oftast finns ingen inom organisationen som du verkligen kan prata med om dina drömmar, tvivel och rädslor. Som chefscoach fyller vi denna viktiga funktion. När du på ett gynnsamt sätt fungerar i din roll som företagsledare får detta naturligtvis en oerhört positiv effekt på organisationen. 

Affärscoaching

Coachar dig i dina professionella frågeställningar. Som affärscoach arbetar vi oftast individuellt med de olika cheferna i organisationen och kan också coacha grupper. En chef kan ha svårt att kommunicera med andra chefer och behöver vägledning. En ledare kan behöva klargöra sin vision, värderingar, företagets mission och syfte. Grupper kan behöva coachning för att komma till sin rätt. Coaching koncentrerar sig på dig som individ, inte företagssystem och coachingen påverkar organisationens resultat på ett indirekt sätt.

Utan coachning är utbildning och konsulter ofta ett slöseri med pengar, eftersom själva trögheten i systemet motverkar önskad förändring. Motstånd mot förändringar är inte dåligt, det är oundvikligt. En organisation skapar en stabilitet, annars skulle den förlora balansen. Den gör därför motstånd mot förändring, alla typer av förändring, inklusive de förändringar som är önskvärda.

Vägvalscoaching

Du har kommit till ett för dig viktigt vägval i livet och behöver stöd och hjälp i dina val. Ditt vägval kan handla om värnandet av en betydelsefull relation, byte av karriär eller någon annan stor förändring i ditt liv du önskar vidta.

Livscoaching

 

Behandlar ditt liv i alla dess mångskiftande dimensioner, privat såväl som i ditt yrkesliv. Livscoaching omfattar bland annat relationer, ekonomi, hälsa, arbetstillfredställelse, karriär och dina levnadsförhållanden. Vad inträffar när du stämmer möte med dig själv, när du lär känna den du verkligen är?

Förverkliga den du är
 

Mänskligt växande handlar om förändring, att du i handling gör saker annorlunda. Du når på detta sätt andra, för dig mer önskvärda resultat. Förändringen föds ur dina tankar och de känslor som följer dessa. Du föreställer dig en bättre framtid och agerar för att förverkliga den. Att hjälpa dig att förverkliga det du vill, så att du kan leva ditt liv på det sätt du önskar, är ett steg i ditt växande.

 

Föreställ dig att du bestämmer vad du vill åstadkomma inom livets olika områden, vad du just nu behöver. Du tror på att du kan få det. Du tror på att du förtjänar det och att det är möjligt för dig att uppnå.

Att tillsammans med dig utforska och utmana ovanstående lägger grunden till ditt växande.

Tänk om alla resurser du behöver för att uppnå det du önskar redan finns där, inom dig. Du får hjälp att hitta olika möjliga "vägar". Du vidgar dina valmöjligheter och får större frihet i ditt liv. Tänk om det är så enkelt att din fortsatta ”resa” ytterst handlar om... att må bra.

 

Nyfiken på vad ovanstående innebär för dig?

bottom of page